Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Przedsiębiorstwo pod firmą TOPMARK Anna Michałowska . z siedzibą w Poznaniu informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Przedsiębiorstwo.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez TOPMARK Anna Michałowska

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest przedsiębiorstwo TOPMARK Anna Michałowska z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Lodowa 9 , (60-227), NIP: 7822490583 , REGON: 301766315

 2. Przedsiębiorstwo wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: biuro@topmark.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Przedsiębiorstwo treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem Przedsiębiorstwa jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Przedsiębiorstwa na rzecz Pani/Pana,

 2. podmioty świadczące na rzecz Przedsiębiorstwa usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,

 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

 5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Przedsiębiorstwo nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Przedsiębiorstwo treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Przedsiębiorstwa oraz w trakcie wykonywania umowy – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Przedsiębiorstwo prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Lodowa 9 Poznań) lub elektronicznej (wiadomość email na adres biuro@topmark.pl).

 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 6. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celu wykonania umowy (przypadek wskazany w pkt. 3 lit. a), ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Przedsiębiorstwo jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Polityka prywatności – http://www.topmark.pl/polityka-prywatnosci